کدام نظام آموزشی؟

morteza pashaeiهمانطور که بعد از نماز جمعه معروف آقای هاشمی پس از انتخابات سال ۸۸ بیش از اینکه طرفداران جنبش سبز را در خصوص عدم فراگیری و انجام صحیح اصول اولیه نماز نظیر وضو و رعایت حجاب و محرم و نامحرم و …. مقصر بدانم نظام جمهوری اسلامی را به سبب عدم توانایی در شناساندن واقعی اصول اولیه اسلام به اقشار مختلف خود مقصر میدانستم، امروز نیز پس از گذشت چندین روز از فوت آقای مرتضی پاشایی برخی اتفاقات مانند جلوگیری از خاکسپاری و عدم فهم به موقع در خصوص صلاح متوفی و نه صلاح شخصی طرفداران ایشان و همچنین بسیاری از مشکلات دیگر را متوجه نظام آموزشی میدانم که افراد در آن پس از حداقل ۱۲ سال تحصیل هیچ اطلاعاتی در مورد اتفاقی که همگی یکروز تجربه آنرا خواهیم داشت ندارند.

اینگونه است که در این نظام آموزشی علاوه بر اینکه نتوانسته ایم نیازهای علمی داخلی را تقریبا در تمامی زمینه ها مرتفع کنیم و همواره دست گدایی به سمت خارج از کشور دراز می کنیم و تنها در همایش‌ها و نمایش‌ها به تعریف از خود می پردازیم، وضعیت دانسته هامان در خصوص نیازهای اعتقادی مان نیز چیزی بیشتر از بدعت هایی که از سایر فرهنگها و کشورها به کشورمان صادر شده است نیست.