۱۳دی/۹۳

غربت

غربت

درد درختی ست

که آخرین برگهایش را

با خون دل به زمین بخشیده ست

به شوق برفی که

در قاب این زمستان خالی

در نگاه رهگذران، زیبایش کند ….