آمدنت

آمدنت

سکوت محض شعرهای من است

و رفتنت همیشه

یک دنیا حرف روی دل آسمانم می گذارد ….

در این زمستان لخت

تا برگردی

چه کسی بار نگفتنی های آسمان را خواهد کشید …؟